Privacybeleid

Artikel 1. Waarom deze Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Afbraakwerken Johan Janssens (hierna: "Wij", "Ons").

Deze Privacyverklaring beschrijft enerzijds de maatregelen die Wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en anderzijds welke rechten u heeft als betrokkene.

Artikel 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ons. U kan ons contacteren via de volgende contactgegevens:

Artikel 3. Waarvoor worden uw gegevens verwerkt

Uw gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden met de volgende rechtsgronden:

Doel: Correcte dienstverlening mogelijk maken; Rechtsgrond: Contractuele relatie.

Indien u zich tegen de verwerking van deze gegevens verzet, kan de overeenkomst logischerwijs niet verder worden uitgevoerd.

Doel: Reclamedoeleinden (zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onder meer acties, activiteiten, aanbiedingen, …); Rechtsgrond: Toestemming.

Doel: Beheer klantenrelatie; Rechtsgrond: Toestemming.

Aangezien de verwerking van deze gegevens gebaseerd is op toestemming, beschikt u over de mogelijkheid om de toestemming tot het gebruik van deze gegevens in te trekken zonder dat dit het einde van onze contractuele relatie betekent.

Artikel 4. Waar komen uw gegevens vandaan

Wij verwerken de gegevens die u aan ons meegedeeld heeft in het kader van onze contractuele relatie en/of op basis van uw toestemming.

Daarnaast verzamelen wij tevens gegevens op basis van het gebruik van onze online- en offline diensten en verwerken wij uw gegevens die wij rechtstreeks van derden (netwerk) of middels tussenkomst van derden hebben verkregen (informatiedatabanken, ...).

Artikel 5. Aan wie maken wij uw gegevens over

De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt door Ons.

Niettemin doen Wij een beroep op derden voor bepaalde diensten in welk kader deze derden toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens. Indien dit het geval is, heeft S&H Davjon elk van deze dienstverstrekkers die ten behoeve van Ons dergelijke gegevens verwerkt, aangezocht een afzonderlijke verwerkersovereenkomsten af te sluiten.

Daarnaast geven Wij uw persoonsgegevens niet door aan andere derden tenzij wanneer hiertoe wettelijk verplicht.

Tot slot kunnen uw gegevens mits uw uitdrukkelijke toestemming aan commerciële organisaties worden verkocht.

Artikel 6. Hoelang worden uw gegevens bewaard en verwerkt

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de beëindiging van de samenwerking. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, artikel 2262bis, §1 oud B.W. en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op uw contractuele relaties.

Artikel 7. Welke rechten heeft u als betrokkene

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving heeft u als betrokkene de volgende rechten in verband met uw persoonsgegevens:

  • Het recht op inzage
  • Het recht op verbetering of aanpassing
  • Het recht op het wissen
  • Het recht op beperking
  • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Het recht om uw toestemming tot verwerking in te trekken

Om een of meer van uw bovenstaande rechten uit te oefenen richt u een aanvraag aan de verwerkingsverantwoordelijke met duidelijke vermelding van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken, alsook een kopie van een bewijs van uw identiteit om u te kunnen identificeren.

Artikel 8. Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens, wordt een volledig geautomatiseerde beoordeling gemaakt met betrekking tot het aangaan en in stand houden van een klantenrelatie. De elementen die aan de basis liggen van deze beoordeling zijn de reeds bestaande contacten, de betalingsgegevens, de termijnen van betaling, het volume van de bestellingen.

U heeft het recht uw standpunt m.b.t. deze beoordeling naar voor te brengen. Indien u het wenst, kan zowel de beslissing als uw standpunt besproken worden.

Artikel 9. Vragen en klachten

Bij vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met Ons:

U heeft als betrokkene bovendien steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Artikel 10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring ten allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.